طرفداران مورتال كامبت
[font size=6]با سلام‏!ورود شما را به انجمن طرفداران مورتال كمبت در ايران خوش آمد ميگوييم!
اين انجمن در حال منتقل شدن به آدرس زير ميباشد و در تاريخ 10/4/1390 پس از انتقال كامل بسته خواهد شد!
http://mkcenter.ir
[/font]

طرفداران مورتال كامبت

اولین انجمن اختصاصی مورتال کامبت در ایران
 
HomeپورتالGalleryFAQSearchRegisterLog in
با عرض پوزش , سايت طرفداران مورتال كامبت به آدرس جديد منتقل شده است.شما تا ‏5 ثانيه ي ديگر به صورت خودكار به آدرس جديد هدايت خواهيد شد.
در صورت بروز هر گونه مشكل در عدم هدايت خودكار,بر روي لينك زير كليك كنيد:

Share | 
 

 Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable

View previous topic View next topic Go down 
سازنده ي تاپيکپست ها
AlirezaGamer
grandmaster

grandmaster
AlirezaGamer

تعداد پستها : 138
امتياز : 36097
تاریخ ثبت نام : 2010-09-09
سن : 68

Postعنوان پست : Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال20/09/10, 08:46 am

Baraka:

Spark: Press QCB, HP
Slicer: Press Back, Back, LP
Blade Spin: Press Forward, Down, Forward, BL
Big Slash: Press Back + HP
Decapitation fatality: Press Back, Back, Back, HP (inside sweep)
Knife Impale fatality: Press Back, Forward, Down, Forward, LP (inside sweep)
Animailty: Hold HP and press Forward, Back, Down, F, then release HP (sweep)
Friendship: Press Down, Forward, Forward, HK
Babality: Press Forward, Forward, Forward, HK
Stage: Hold BL and press LK, RN, RN, RN, RN
Combos: Press HP, HP, Back + HP, Forward + HP HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, HP, LP, LP, BL, HK, HK, LK, LK, BL

Cage:

Low Fireball: Press HCT, LP
High Fireball: Press HCB, HP
Green Shadow Kick: Press Back, Forward, LK
Red Shadow Kick: Press Back, Back, Forward, LK
Shadow Uppercut: Press Back, Down, DB, HP
Decapitation fatality: Press Down, Down, Forward, Forward, LP (sweep)
Exploding Backbreaker: Press Down, Down, Forward, Forward, LK (close)
Animality: Press Down, Forward, Forward, HK (inside sweep)
Friendship: Press Down, Down, Down, LK
Babality: Press Down, Forward, Back, Back, HK
Stage: Press Down, Back, Forward, Forward, HK
Combos: Press HP, HP, LP, Down + HP HK, LK, HK, LK
Brutality: Press HP, LK, HK, LP, HP, HK, HK, HP, HP, LP, HP

Cyrax:

Net Capture: Press Back, Back, Back, LK
Exploding Teleport: Press Forward, Forward, Down, BL
Long Grenade Throw: Hold LK and press Forward, Forward, HK
Short Grenade Throw: Hold LK and press Back, Back, HK
Air throw (opponent in air): Press Down, Forward, BL, Throw
Helicopter fatality: Press Down, Down, Up, Down, HP (anywhere)
Self Destruct fatality: Press Down, Down, Forward, Up, RN (close)
Animality: Press Up, Up, Down, Down (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, Up
Babality: Press Forward, Forward, Back, HP
Stage: Press RN, BL, RN
Combos: Press HP, HP, HK, HP, HK, Back + HK HK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, HK, HP, HK, HK, HP, HK, HP, HK, LK, LP

Ermac:

Fireball: Press Down, Back, LP
Teleport Punch: Press Down, Back, HP
Telekinetic Slam: Press Back, Down, Back, HK
Slam Massacre fatality: Press Down, Up, Down, Down, Down, BL (sweep)
Decapatation fatality: Press RN, BL, RN, RN, HK (close)
Animality: Press Forward, Forward, Back, Back, LK (sweep)
Friendship: Press Forward, Forward, Forward, HP
Babality: Press Down, Down, Forward, Down, HK
Stage: Press RN, BL, RN, RN, LK
Combos: Press HP, HP, Back + LP, HK, Back + LK HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, LP, BL, HK, LK, BL, HP, LP, LK, HK

Goro:

Growl: Press Down, Down, LK
Spinner: Press Back, Back, Forward, HK
Fireball: Press Back, Back, Back, LP
Chest Pound: Press Forward, Forward, then hold HP (close)

Human Smoke:

Spear: Press Back, Back, LP
Teleport: Press QCB, HP
Air Throw: Press BL (in air)
Inviso Possession fatality: Press Forward, Forward, Back, RN
Teleporting Smash: Press RN, BL, RN, RN, HK (? screen)
Animality: Press Forward, Forward, Forward, Back, HK (inside sweep)
Friendship: Press Down, Forward, Forward, Forward, RN
Babality: Press Down, Back, Back, Forward, RN
Stage: Press Forward, Up, Up, LP
Combos: Press HP, HP, Down + LP HP, HP, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, LK, LK, HK, BL, BL, LP, LP, HP, HP, BL

Jade:

High Boomerang: Press Back, Forward, HP
Middle Boomerang: Press Back, Forward, LP
Low Boomerang: Press Back, Forward, LK
Boomerang Return: Press Back, Back, Forward, LP
Projectile Invincibility: Press Back, Forward, HK
Shadow Kick: Press QCT, LK
Stomach Shake fatality: Press Up, Up, Down, Forward, HP (close)
Uppercut Stab fatality: Press RN, RN, RN, BL, RN (close)
Animality: Press Forward, Down, Forward, Forward, LK
Friendship: Press Back, Down, Back, Back, HK
Babality: Press Down, Down, Forward, Down, HK
Stage: Press Back, Forward, Down, RN
Combos: Press HP, HP, Down + LP, Down + HP HP, HP, Down + LP, LK, HK, Back + LK, Back + HK
Brutality: Press HP, LK, HP, LP, HK, HK, LK, BL, HP, HK

Jax (Mortal Kombat 2)

Sonic Wave: Press HCB, HK
Air Sonic Wave: Press DF, HK (in air)
Gotcha Punch: Press Forward, Forward, LP
Ground Smash: Hold LK for three seconds, then release
Quad Slam: After throw, repeatedly tap HP
Backbreaker: Press BL (in air with opponent)
Head Smash fatality: Hold LP and press Forward, Forward, Forward, then release LP (close)
Friendship: Press Down, Down, Up, Up, LK
Babality: Press Down, Up, Down, Up, LK
Stage: Press Up, Up, Down, LK
Combos: Press HK, LK, LK, HK, LK HP, HP, HP, Back + LP, Back + HP
Brutality: Press HP, HP, HP, BL, LP, HP, HP, HP, BL, LP, HP

Jax:

Single Missile: Press Back, Forward, HP
Double Missiles: Press Forward, Forward, Back, Back, HP
Streaking Punch: Press Forward, Forward, HK
Gotcha Punch: Press Forward, Forward, LP
Ground Smash: Hold LK for three seconds, then release
Quad Slam: After throw, rapidly tap HP
Stomp fatality: Press RN, BL, RN, RN, LK (far)
Slicer fatality: Hold BL and press Up, Down, Forward, Up (close)
Animality: Hold LP and press Forward, Forward, Down, Forward (close)
Friendship: Press LK, RN, RN, LK
Babality: Press Down, Down, Down, LK
Stage: Press Down, Forward, Down, LP
Combos: Press HK, HK, Down + HP, HP, BL, LP, Back + HP HP, HP, BL, LP, Back + HP
Brutality: Press HP, HP, HP, BL, LP, HP, HP, HP, BL, LP, HP

Kabal:

Fireball: Press Back, Back, HP (also in air)
Tornado Spin: Press Back, Forward, LK
Ground Razor: Press Back, Back, Back, RN
Float: Press Down, Down, Back, Forward, BL (outside sweep)
Scream fatality: Press RN, BL, BL, BL, HK (close)
Animality: Hold HP and press Forward, Forward, Down, Forward (close)
Friendship: Press RN, LK, RN, RN, Up
Babality: Press RN, RN, LK
Stage: Press BL, BL, HK
Combos: Press LK, LK, HP, HP, Down + LP LK, LK, HP, LP, HP
Brutality: Press HP, BL, LK, LK, LK, HK, LP, LP, LP, HP, LP

Kano (Mortal Kombat 1)

Knife Throw: Hold BL and press Back, Forward
Flying Cannonball: Press clockwise circle
Spinning Blades: Press Back, Forward, HP. Tap HP for more.
Heart Ripper fatality: Press Back, Down, Forward, LP
Babality: Press Back, Back, Down, Down, LK
Stage: Press Back, Forward, Forward, BL
Combos: Press HP, HP, HP, HP HK, LK, HK, Forward + HK
Brutality: Press HP, HP, BL, HK, HK, LK, HK, HP, HP, LP, HP

Kano:

Knife Throw: Press QCB, HP
Knife Uppercut: Press QCT, HP
Grab & shake: Press HCT, LP
Air Throw: Press BL (in air)
Flying Cannonball: Hold LK for three seconds then release
Upwards Cannonbal: Press Forward, Down, Forward, HK
Krazy Cannonball: Press Forward, Down, Forward, LK
Skeleton Grab fatality: Hold LP and press Forward, Down, Down, Forward (close)
Eye Lazer fatality: Press LP, BL, BL, HK (sweep)
Animality: Press Hold HP and press BL, BL, BL, then release HP (close)
Friendship: Press LK, RN, RN, HK
Babality: Press Forward, Forward, Down, Down, LK
Stage: Press Up, Up, Back, LK
Combos: Press HP, HP, Down + LP, Down + HP HP, HP, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, LP, BL, HP, BL, HK, LK, BL, HK, LK

Kintaro:

Growl: Press Down, Down, LK
Grab and Punch: Press Forward, Forward, HP
Fireball: Press Back, Back, Forward, HP
Teleport Stomp: Press Down, Up

Kitana:

Fan Lift: Press Back, Back, HP
Fan Throw: Press Forward, Forward, HP + LP
Square Wave Punch: Press HCB, HP
Kiss of Death fatality: Press RN, RN, BL, BL, LK (close)
Head Slice fatality: Press Back, Down, Forward, Forward, HK (close)
Animality: Press Down, Down, Down, Down, RN (inside sweep)
Friendship: Press Down, Back, Forward, Forward, LP
Babality: Press Forward, Forward, Down, Forward, HK
Stage: Press Forward, Down, Down, LK
Combos: Press HP, HP, Back + LP, Forward + HP HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, BL, HK, BL, LK, BL, LP, BL, HP, BL

Kung Lao (Mortal Kombat 2)

Hat Throw: Press Back, Forward, LP
Teleport: Press Down, Up
Dive Kick: Press Down + HK (while in air)
Spinning Lao : Press Up, Up, LK
Dive: Press Back, Back, Forward
Hat Decapitation fatality: Hold LP and press Back, F, release LP then aim up
Friendship: Press Back, Back, Back, Down, HK
Babality: Press Forward, Forward, Back, Back, HK
Stage: Press Forward, Forward, Forward, HP
Combos: Press HP, Down + LP, Down + LP, Down + LP HK, HK, LK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, LP, HK, HK, LP, LP, LP, LK, LK, BL, HP

Kung Lao:

Hat Throw: Press Back, Forward, LP
Teleport: Press Down, Up
Double Teleport: Press Down, Down, Up
Dive Kick: Press Down + HK (while in air)
Spinning Lao : Press Forward, Down, Forward, RN, RN, RN
Spin Cycle fatality: Press RN, BL, RN, BL, Down (away)
Hat Slice fatality: Press Forward, Forward, Back, Down, HP (close)
Animality: Press RN, RN, RN, RN, BL (close)
Friendship: Press RN, LP, RN, LK (over sweep)
Babality: Press Down, Forward, Forward, HP
Stage: Press Down, Down, Forward, Forward, LK
Combos: Press HP, LP, HP, LP, LK, HK, Back + HK LK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, LP, LK, HK, BL, HP, LP, LK, HK, BL, HP

Liu Kang:

Low Fireball: Press Forward, Forward, LP
High Fireball: Press Forward, Forward, HP
Flying Kick: Press Forward, Forward, HK
Bicycle Kick: Hold LK for three seconds, then release
Red Bicycle Kick: Hold LK then press Forward, Forward then release LK
Fire Meditation fatality: Press Forward, Forward, Down, Down, LK (sweep)
Moral Kombat 1 Machine Drop fatality: Press Forward, Forward, Forward, Back, BL (? screen)
Animality: Press Down, Up, Up (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, Down + RN
Babality: Press Down, Down, Down, HK
Stage: Press RN, BL, BL, HK
Combos: Press HP, HP, BL, LP, LK, LK, HK, LK HP, HP, Down + LP
Brutality: Press HP, LP, HP, BL, LK, HK, HK, LK, HK, LP, HP

MILEENA

Sai Shot: hold HP 2 sec. rel. HP
Teleport Kick: Press F, F, LK
Roll: Press B, B, D,HK
Man Eater fatality: Press D, F, D, F, LP (close)
Nail Spit fatality Press B, B, B, F, LK (away)
Animality: Press F, D, D, F, HK (close)
Friendship: Press D, D, B, F, HP
Babality: Press D, D, F, F, HP
Stage: Press D, D, D, LP
Combos: Press HP, HP, HK, HK, U+LK, U+HK
Brutality: Press HP, LP, LP, HP, BL, HK, LK, LK, HK, BL, HPmotaroa.gif (2624 bytes) Motaro:

Grab Punch: Press Forward, Forward, HP
Teleport: Press Down, Up.
Fireball: Press HCB, HP.

Nightwolf:

Ax Uppercut: Press HCT, HP
Arrow: Press HCB, LP
Shield Aura: Press Forward, Forward, Forward, HK
Shoulder Slam: Press Forward, Forward, Forward, LK
Red Shoulder Slam: Press Back, Back, Forward, HK
Moonlight Death fatality: Press Up, Up, Back, Forward, BL (close)
Lighting Fry fatality: Press Back, Back, Down, HP (away)
Animality: Press Forward, Forward, Down, Down (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, Down
Babality: Press Forward, Back, Forward, Back, LP
Stage: Press RN, RN, BL
Combos: Press LK, HP, HP, LP, Axe, Axe, HK HK, HP, HP, LP, Back + LK
Brutality: Press HP, HP, HK, LK, LK, BL, BL, LP, LP, HP, HK

Noob Saibot:

Disabler: Press QCT, LP
Teleport Slam: Press Down, Up
Shadow Throw: Press Forward, Forward, HP
Orb Spinner fatality: Press Back, Back, Forward, Forward, HK (sweep)
Thrower fatality: Press Down, Down, Up, RN (close and fast)
Animailty: Press Back, Forward, Back, Forward, HK (close)
Friendship: Press Forward, Forward, Back, HP
Babality: Press Down, Forward, Forward, Forward, LP
Stage: Press Forward, Down, Forward, BL
Combos: Press HP, HP, Down + LP, LK HP, LK, LK, LK
Brutality: Press HP, LK, LP, BL, LK, HK, HP, LP, BL, LK, HK


Rain:

Control Ball: Press QCT, HP
Lightning: Press Back, Back, HP
Teleport Kick: Press Back, HK
Upside-downer uppercut fatality: Press Forward, Forward, Down + HP (close)
Electrocution fatality: Press Down, Down, Back, Forward, HK (jump distance)
Animality: Press BL, BL, RN, RN, BL (sweep)
Friendship: Press Down, Forward, Forward, Forward, LP (sweep)
Babality: Press Forward, Back, Back, HP
Combos: Press HP, HP, LP, HP HK, HK, LK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, BL, LK, HK, BL, LK, HK, BL, HP, LP

Rayden (Mortal Kombat 1)

Lightning Bolt: Press QCT, LP
Torpedo Dive: Press Back, Back, Forward.
Teleport: Press Down, Up
Head Exploder fatality: Press Forward, Back, Back, Back, HP (sweep)
Babality: Press Up, Up, Down, HK
Stage: Press Down, Down, Forward, HK
Combos: Press HK, LK, HK HP, Down + LP, Down + LP, Down + LP
Brutality: Press HP, HP, HP, HP, BL, BL, HK, HK, HK, BL, LP, HP, HP

Rayden:

Lightning Bolt: Press QCT, LP
Reverse Lightning Bolt: Press QCB, LP
Torpedo Dive: Press Back, Back, F
Shocker: Hold HP for three seconds, then release (close)
Teleport: Press Down, Up
Exploding Uppercut fatality: Hold HP for three seconds, then release (close)
Exploder: Hold LK for three seconds then release close, and press BL + LK rapidly
Animality: Press Down, Forward, Down, HK (outside sweep)
Friendship: Press Down, Back, Forward, HK
Babality: Press Down, Down, Up, HK
Stage: Press Down, Down, Down, HP
Combos: Press HP, HP, Down + LP, LP HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, LK, LK, LK, HK, LP, LP, LP, BL, BL

Reptile:

Slow Forceball: Press Back, Back, HP + LP
Fast Forceball: Press Forward, Forward, HP + LP
Acid Spit: Press Forward, Forward, HP
Invisibility: Press Up, Up, Down, HK
Run Around: Press Back, Forward, LK
Slide: Press Back + LP + BL + LK
Body Snack fatality: Press Back, Forward, Down, BL (jump distance)
Acid Puke fatality: Press Forward, Forward, Up, Up, HK (sweep)
Animailty: Press Down, Down, Down, Up, HK
Friendship: Press Down, Forward, Forward, Back, HK
Babality: Press Forward, Forward, Back, Down, LK
Stage: Press BL, RN, BL, BL
Combos: Press HP, HP, Down + LP HP, HP, HK, B + HK
Brutality: Press HP, BL, HK, HK, BL, HP, LP, LK, LK, BL, BL + LP

Scorpion:

Spear: Press Back, Back, LP
Teleport: Press QCB, HP
Air Throw: Press BL (in air)
Flying Elbow: Press QCT, HP
Fire Breath fatality: Press Down, Up, Up, HK (screen distance)
Hand Of Hell: Press Forward, Forward, Forward, Back, LP (sweep)
Animality: Press Forward, Up, Up, HK (close)
Friendship: Press Back, Forward, Forward, Back, LK
Babality: Press Down, Back, Back, Forward, HP
Stage: Press Forward, Up, Up, LP
Combos: Press HP, HP, HK, Back + HK HK, HK, LK, Back + LK
Brutality: Press HP, HP, BL, HK, HK, LK, HK, HP, HP, LP, HP

Sektor:

Missile: Press Forward, Forward, LP
Double Missiles: Press Back, Back, Forward, LP
Heat Seeker Missile: Press HCB, HP
Teleport: Press Forward, Forward, LK (can be done in air)
Squasher fatality: Press LP, R, R, BL (sweep)
Flame Thrower: Press Forward, Forward, Forward, Back, BL (? screen)
Animality: Press Forward, Forward, Down, Up (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, D
Babality: Press Back, Down, Down, Down, HK
Stage: Press RN, RN, RN, D
Combos: Press HP, HP, HK, HK, Back + HK HP, HP, Down + LP
Brutality: Press HP, HP, HP, BL, LP, HP, HP, HP, BL, LP, HP

Shang Tsung:

Morphs:

Goro: Press Back, Back, Back, Circle.
Baraka: Press Down, Down, Down, Circle.
Stryker: Press Forward, Forward, Forward, Triangle.
Ermac: Press Down, Down, Up.
Smoke (Cyber-Ninja): Press Forward, Forward, Forward, X.
Nightwolf: Press Up, Up, Up, Up.
Cyrax: Repeatedly press L1 or R1.
New Kung Lao: Quickly press L1 + L2 + R1 + R2.
Shao Kahn: Press Back, Forward, HK.

Shao Kahn:

Hammer: Press Back, Forward, HP
Fireball: Press Back, Back, Forward, LP
Knee Thrust: Press Down, Forward, HP
Shadow Charge: Press Down, Forward, LP
Grab Attack: Press Forward, Forward, HP
Taunt: Press Down, Down, LK
Laugh: Press Down, Down, HK

Sheeva:

Teleport Stomp: Press Down, Up
Mega Stomp: Press Back, Down, Back, HK
Fireball: Press Down, Forward, HP
Ground Pound fatality: Press Forward, Down, Down, Forward, LP (close)
Skin Rip fatality: Hold HK then press Back, Forward, Forward (close)
Animality: Press RN, BL, BL, BL, BL (close)
Friendship: Press Forward, Forward, Down, Forward, then pause and press HP
Babality: Press Down, Down, Down, Back, HK
Stage: Press Down, Forward, Down, Forward, LP
Combos: Press HP, HP, LP, HK, HK, LK, Back + HK HP, HP, LP, Forward, HP, HP
Brutality: Press HP, LP, BL, LK, HK, BL, HK, LK, BL, LP, HP

Sindel:

Fireball: Press Forward, Forward, LP
Double Fireball: Press Back, Forward, Forward, LP
Air Fireball: Press HCT, LK
Scream Pull: Press Forward, Forward, Forward, HP
Fly: Press Back, Back, Forward, HK
Scream fatality: Press RN, BL, BL, RN + BL (close)
Hair swirly fatality: Press RN, RN, BL, RN, BL (sweep)
Animality: Press Forward, Forward, Up, HP (sweep)
Friendship: Press RN, RN, RN, RN, RN, Up
Babality: Press RN, RN, RN, Up
Stage: Press Down, Down, Down, LP
Combos: Press HK, HP, HP, Down + HP HK, HP, HP, LP, HK
Brutality: Press HP, BL, LK, BL, LK, HK, BL, HK, LK, BL, LP

Smoke:

Spear: Press Back, Back, LP
Teleport Punch: Press Forward, Forward, LK
Air Throw: Hold BL (in air)
Invisbility: Press Up, Up, RN
Armageddon fatality: Press Up, Up, Forward, Down (screen)
Eat it fatality: Hold RN + BL and press Down, Down, Forward, Up (sweep)
Animality: Press Down, Forward, Forward, BL (? screen)
Friendship: Press RN, RN, RN, HK
Babality: Press Down, Down, Back, Back, HK
Stage: Press Forward, Down, Down, LK
Combos: Press HP, HP, LK, HK, LP HK, HK, LP
Brutality: Press HP, LK, LK, HK, BL, BL, LP, LP, HP, HP, BL, BL

Sonya:

Rings: Press QCT, LP
Bicycle Kick: Press Back, Back, Down, LK
Square wave punch: Press Forward, Back, HP
Leg Grab: Press Down + LP + BL
Kiss of Death fatality: Press Back, Forward, Down, Down, RN (sweep)
Purple blob fatality: Hold BL + RN and press Up, Up, Back, Down (? screen)
Animality: Hold LP and press Back, Forward, Down, Forward, then release LP (close)
Friendship: Press Back, Forward, Back, Down, RN
Babality: Press Down, Down, Forward, LK
Stage: Press Forward, Forward, Down, HP
Combos: Press HK, HK, HP, HP, LP, Back + HP HP, HP, LP, Back + LP
Brutality: Press HP, LK, BL, HP, LK, BL, HP, BL, HK, LK

Stryker:

High Grenade: Press QCT, HP, HP, HCT, HP
Low Grenade: Press QCB, HP, HP, HCB, HP
Riot Club Throw: Press Forward, Forward, HK
Riot Club Trip: Press Forward, Back, LP
Rapid Fire Gun: Press Back, Forward, HP
Boom fatality: Press Down, Forward, Down, Forward, BL (close)
Tazer fatality: Press Forward, Forward, Forward, LK (full screen)
Animality: Press RN, RN, RN, BL (sweep)
Friendship: Press LP, RN, RN, LP
Babality: Press Down, Forward, Forward, Back, HP
Stage: Press Forward, Up, Up, HK
Combos: Press LK, HP, HP, LP HP, HP, Down + LP
Brutality: Press HP, LP, HK, LK, HP, LP, LK, HK, HP, LK, LK

Sub Zero:

Center Ice Shower: Press QCT, HP
Front Ice Shower: Press QCT, Back, HP
Back Ice Shower: Press QCB, Forward, HP
Ice Clone: Press QCB, LP
Freeze: Press QCT, LP
Slide: Press B + LP + BL + LK
Frozen Faint fatality: Press Back, Back, Down, Back, RN (sweep)
Busted!: Press BL, BL, RN, BL, RN (close)
Animality: Press Forward, Up, Up (close)
Friendship: Press LK, RN, RN, Up
Babality: Press Down, Back, Back ,HK
Stage: Press Back, Down, Forward, Forward, HK
Combos: Press HP, HP, LP, LK, HK, Back + HK LK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, LK, HK, LP, HP, HK, HK, HP, HP, LP

Sub Zero: (Classic)

Freeze: Press QCT, LP
Ground Freeze: Press QCB, LK
Slide: Press Back + LP + BL + LK
Head Rip fatality: Press Down, Down, Down, Forward, HP (close)
Icicle Impale fatality: Press Down, Forward, Forward, Forward, HP (close)
Babality: Press Down, Back, Back, HK
Stage: Press Forward, Down, Forward, Forward, HP
Combos: Press HP, HP, Down + LP, Down + HP, HP, HP, Back + LK, Back + HK, Forward + LK
Brutality: Press HP, LP, HP, BL, LK, LK, HK, HK, HK, LP, HP, LP
Back to top Go down
OLD SCORPION
sorcerer

sorcerer
OLD SCORPION

تعداد پستها : 250
امتياز : 32577
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 21

Postعنوان پست : رد:   تاريخ ارسال20/09/10, 10:18 am

مرسی Scorpion
Back to top Go down
http://scorpionfans.blogfa.com/
AlirezaGamer
grandmaster

grandmaster
AlirezaGamer

تعداد پستها : 138
امتياز : 36097
تاریخ ثبت نام : 2010-09-09
سن : 68

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال20/09/10, 10:54 am

scorpion wrote:
مرسی Scorpion
قابل شما رو نداشت . Wink
Back to top Go down
OLD SCORPION
sorcerer

sorcerer
OLD SCORPION

تعداد پستها : 250
امتياز : 32577
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 21

Postعنوان پست : رد:   تاريخ ارسال20/09/10, 12:07 pm

تشکر فراوان Wink
Back to top Go down
http://scorpionfans.blogfa.com/
AlirezaGamer
grandmaster

grandmaster
AlirezaGamer

تعداد پستها : 138
امتياز : 36097
تاریخ ثبت نام : 2010-09-09
سن : 68

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال20/09/10, 12:37 pm

scorpion wrote:
تشکر فراوان Wink
چند بار تشکر می کنی ؟
Back to top Go down
OLD SCORPION
sorcerer

sorcerer
OLD SCORPION

تعداد پستها : 250
امتياز : 32577
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 21

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال21/09/10, 03:07 pm

تشکر اولیه برای این بود که زحمت کشیدی!
دومیه برای این بود که اگه وقتی بتونم بازی رو پیدا کنم ودانلود کنم(اونم با حجم زیر 30 مگابایت)ازت بابت رمزها تشکر کنم!
البته بعید میدونم که بتونم با حجم کمتر از 30 مگابایت پیدا کنم!
Back to top Go down
http://scorpionfans.blogfa.com/
AlirezaGamer
grandmaster

grandmaster
AlirezaGamer

تعداد پستها : 138
امتياز : 36097
تاریخ ثبت نام : 2010-09-09
سن : 68

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال21/09/10, 04:29 pm

scorpion wrote:
تشکر اولیه برای این بود که زحمت کشیدی!
دومیه برای این بود که اگه وقتی بتونم بازی رو پیدا کنم ودانلود کنم(اونم با حجم زیر 30 مگابایت)ازت بابت رمزها تشکر کنم!
البته بعید میدونم که بتونم با حجم کمتر از 30 مگابایت پیدا کنم!
من یه 50 مگی گذاشتم 20 که کمه .
Back to top Go down
OLD SCORPION
sorcerer

sorcerer
OLD SCORPION

تعداد پستها : 250
امتياز : 32577
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 21

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال22/09/10, 05:31 am

بابا کامپیوترم همینجوری سنگینه!اگه 50 مگ هم بریزی توش که فقط با جرثقیل جابه جا میشه!
Back to top Go down
http://scorpionfans.blogfa.com/
AlirezaGamer
grandmaster

grandmaster
AlirezaGamer

تعداد پستها : 138
امتياز : 36097
تاریخ ثبت نام : 2010-09-09
سن : 68

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال22/09/10, 05:51 am

scorpion wrote:
بابا کامپیوترم همینجوری سنگینه!اگه 50 مگ هم بریزی توش که فقط با جرثقیل جابه جا میشه!
تازه اگه اینا رو هم unrar کنی یه 100 مگی میشن .
Back to top Go down
Liu Kang
Elder god
Elder god
Liu Kang

تعداد پستها : 477
امتياز : 44544
تاریخ ثبت نام : 2010-08-10
سن : 23

صفحه ي كاربر
وضعيت:
1/1  (1/1)
Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال27/09/10, 12:08 am

میشه با Dial up دانلودش کرد!!!!
Back to top Go down
http://mortalkombatfans.tk
OLD SCORPION
sorcerer

sorcerer
OLD SCORPION

تعداد پستها : 250
امتياز : 32577
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 21

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال27/09/10, 11:26 am

دیل آپ چیه؟
Back to top Go down
http://scorpionfans.blogfa.com/
Meisam_p
MORTAL

MORTAL
avatar

تعداد پستها : 1
امتياز : 30971
تاریخ ثبت نام : 2010-10-11

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال11/10/10, 07:51 am

دوست گلم تشكر فراوان بابت پستت

من از شما و يا هر دوست ديگري كه اينجاست يه كمك ميخواستم

لينك بازي هاي mk رو ميخواستم

اينايي كه تو نت هستن همه بي كيفيتن(يا برا سگا هستن كه كيفيت اونها هم پايينه)

اگر كسي داره و up كنه لطف بزرگي كرده

من 32 سالمه

D:

من با mk1 بزرگ شدم و ....

الانم كمك كنيد واقعا لطف كردين
لينكهاي
mk1 - mk2 - mk3 - mkT - mkU - mkP - mk4

من تا اين ها رو ميدونم
اگه بازم اضافه شده ممنون ميشم اونام بزارين

هم اكنون نيازمند ياري مورتال كمبتيتان هستم

با تشكر
Back to top Go down
OLD SCORPION
sorcerer

sorcerer
OLD SCORPION

تعداد پستها : 250
امتياز : 32577
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 21

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال28/10/10, 08:21 am

مشخصاتت رو در قسمت معرفی بگو دوست عزیز!
Back to top Go down
http://scorpionfans.blogfa.com/
SCORPION
MASTER

MASTER
SCORPION

تعداد پستها : 785
امتياز : 47495
تاریخ ثبت نام : 2010-11-06
سن : 29

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال30/11/10, 08:26 am

بچه ها من تو نت خوندم وقتی تو منوی اصلی بازی رمز A C UP B UP B A DOWN رو میزنی یه منو باز میشه که تو quick endings هستش.نوشته بود وقتی quick ending رو بزاری رو fatality 1 موقع finish کردن با هر کاراکتر وقتی اون رمز خاص رو(واسه همه شخصیت ها یکی هستش)بزنی خودش fatality اول امن شخصیت رو میزنه.کسی میدونه اون امز چیه؟من هرچی گشتم پیداش نکردم
I LOVE SCORPION
[You must be registered and logged in to see this image.]
Back to top Go down
EMPEROR
sorcerer

sorcerer
EMPEROR

تعداد پستها : 554
امتياز : 41824
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 38

صفحه ي كاربر
وضعيت:
1/1  (1/1)

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال30/11/10, 10:12 am

کافیه توی بخش Options این سه تادکمه رونگهداری (up+block+run) صفحه یه تکونی می خوره بعدش می تونی بری توی علامت سوال سبز ودیگه بقیش حله!
Back to top Go down
EMPEROR
sorcerer

sorcerer
EMPEROR

تعداد پستها : 554
امتياز : 41824
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 38

صفحه ي كاربر
وضعيت:
1/1  (1/1)

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال03/12/10, 04:13 am

بعضی از رمزهای کامبت3 نسخه پی سی
P1(123)P2(926) - No Knowledge That Is Not Power appears on screen
P1(987)P2(666) - Hold Flippers During Casino Run appears on screen
P1(100)P2(100) - No throws
P1(020)P2(020) - No block
P1(987)P2(123) - Invisible time and energy meters
P1(033)P2(000) - Half energy Player 1
P1(000)P2(033) - Half energy Player 2
P1(707)P2(000) - Quarter energy Player 1
P1(000)P2(707) - Quarter energy Player 2
P1(688)P2(422) - Dark fighting
P1(985)P2(125) - Changing characters
P1(460)P2(460) - Dark fighting and changing characters
P1(466)P2(266) - Unlimited run
P1(642)P2(468) - Play Galaxian
P1(969)P2(141) - First Round winner fight against Motaro
P1(769)P2(342) - First Round winner fight against Noob Saibot
P1(033)P2(564) - First Round winner fight against Shao Kang
P1(205)P2(926) - First Round winner fight against Smoke
P1(282)P2(282) - View a message


Use these commands to start the game:
-------------------------------------
MK3 603015 Slow motion
MK3 8000 Turbo mode
MK3 12345 Tall characters
MK3 54321 Miniature characters
MK3 1111 Miniature characters that float
MK3 8888 Jumbo characters
MK3 1995 Invisible Kombat
MK3 831 Characters turn invisible
MK3 9966 Mirror mode
MK3 0666 Smoke enabled
MK3 1000000 Shao and Monty enabled (only in 2 player mode)


Unlimited continues:
--------------------
Press "Up", "Up", "Toward", "Toward", "Away", "Away", "Down", "Down while
the game loads. Shao Khan say "Excellent" to confirm correct code entry.


Question mark menu:
-------------------
Press HP, LP, LK, HK, Block, Block, Run, Run, Block, Block when the story
introduction is displayed. The phrase "You will never win" will be spoken
to confirm correct code entry. Press [Up] when the Mortal Kombat 3 logo
and cube appears to display the question mark option.
Back to top Go down
EMPEROR
sorcerer

sorcerer
EMPEROR

تعداد پستها : 554
امتياز : 41824
تاریخ ثبت نام : 2010-09-16
سن : 38

صفحه ي كاربر
وضعيت:
1/1  (1/1)

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال05/12/10, 11:41 am

رمز بازکردن شخصیت اسموک ربات توی کامبت 3:
وقتی بازی شروع میشه قبل ازنشون دادن منوی استارت یه صفحه بار آرم کامبت 3 میاد وصدای زنگ ساعت وخنده شائوکان میاد اون موقع باید این دکمه هاروازراست به چپ بزنید :
پایین A B B A پایین A B B A پایین بالا بالا
صدای اسموک شنیده میشه وربات اسموک آزادمیشه
Back to top Go down
ehsan_aa45
MORTAL

MORTAL
ehsan_aa45

تعداد پستها : 2
امتياز : 28660
تاریخ ثبت نام : 2011-05-24
سن : 35

Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال29/05/11, 06:58 pm

ممنون از همه به خاطر زحماتشون
Back to top Go down
Guest
Guest
Anonymous


Postعنوان پست : Re: Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable   تاريخ ارسال29/05/11, 08:34 pm

ehsan_aa45 عزیز لطفا از دادن پست فینگلیش جدا خد داری کنید
پست شما فارسی شد
Back to top Go down
 

Mortal Kombat 3 Trilogy ( Fatality And Move List ) Unlockable

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
طرفداران مورتال کامبتگالري :: بازی ها :: UMK3 & MK3-
پرش به :  
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com
سايت طرفداران مورتال كامبت | سايت اصلي مورتال كامبت 2011